Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מידע ונתונים 

 בעמוד זה תוכלו למצוא מגוון רחב של מחקרים ונתונים עדכניים על החברה הערבית בישראל ועל יחסי יהודים-ערבים. המאגר מרכז בעבור הקורא נתונים סטטיסטיים ומדדים כלכליים, מחקרים, ניירות עמדה וסקרי דעת קהל אחרונים שפרסמו חוקרים וארגונים שונים על החברה הערבית.
כל מחקר המופיע כאן כולל קישור למחקר המקורי באתר הארגון שהפיק אותו; השימוש בחומרים אלו מחייב הפניה למקור החומר, כמתחייב על פי כללי הכתיבה. כל מחקר המופיע כאן מובא בשם כותבו ויוזמות קרן אברהם אינה אחראית לתוכנו.

את המחקרים וניירות העמדה של יוזמות קרן אברהם תוכלו למצוא תחת הלשונית "פרסומים" בעמוד הבית.


המשך
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים