Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
אודות
פעילות

 חזון

חברה ישראלית שוויונית, מרובת תרבויות ולאומים, שבה מקבלי ההחלטות פועלים לקידום השילוב בין יהודים וערבים ולשוויון זכויות לאזרחי המדינה הערבים; חברה שבה הגורמים המשפיעים על מקבלי ההחלטות, ובייחוד אמצעי התקשורת, פועלים לקדם מדיניות כזו וחותרים למיגור היחס המפלה כלפי האוכלוסייה הערבית; חברה שבה האוכלוסייה הערבית משתלבת באופן פעיל במרחב הציבורי ובתהליכי קבלת ההחלטות ומשפיעה עליהם.

רקע

יחסי היהודים והערבים בישראל התאפיינו לאורך השנים במגמות משתנות, לעתים סותרות. הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מציבה אתגר גדול המצריך מדיניות ממשלתית המחויבת לשוויון ולשילוב של המיעוט הערבי, הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה.

נקודת השבר המשמעותית ביותר ביחסים הייתה אירועי אוקטובר 2000. בעבור המיעוט הערבי היו האירועים הוכחה ניצחת לנחיתותם האזרחית ומנגד עוררו ברוב היהודי תחושה של איום. כעבור יותר מעשור אירועים אלו והתפתחויות שונות שבאו בעקבותיהם (דוגמת פרסום מסמכי "החזון העתידי" בידי קבוצות שונות בחברה הערבית) ממשיכים להניע זרמים גלויים וסמויים ביחסים בין הקבוצות.

פעילות הממשלה בשנים האחרונות מתאפיינת במגמות מנוגדות: מחד גיסא היא משקיעה רבות בפיתוח כלכלי כולל הצבת יעדים ממשלתיים ברורים וההשקעה הואצה במידה רבה עם הצטרפות ישראל למדינות החברות בארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי (OECD). מאידך גיסא ניכרת החרפה בתחומים שנדרשת בהם הסדרת היחסים בין המדינה והמיעוט הערבי, והממשלה אינה נכונה להידבר עם המיעוט על סוגיות ליבה גם כשהן ניצבות במרכז השיח הציבורי ואף שהיא עצמה מקדמת תכניות הנוגעות להן. זאת לצד התפתחותן של תפיסות גזעניות ומגמות שליליות בשיח הציבורי ולצד העמקת ההפרדה בין שני המגזרים במרחב הציבורי. העובדה שעל פי רוב נבחרי הציבור הערבים אינם שותפים לתהליכי קבלת החלטות בדרג הפוליטי וכי העובדים הערבים בדרגים הבכירים בשירות המדינה ובמוקדי קביעת המדיניות מעטים, מקשה עוד יותר על עיצוב מדיניות מתאימה לשילוב ושוויון של האזרחים הערבים בחברה.
כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף

כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף

לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון

לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון

מאי ערו, מנהלת תחום שפות ביוזמות אברהם מלמדת בשיעור הערבית הגדול בעולם
ד ד

ד"ר ת'אבת אבו ראס נאם במוצ"ש בהגנה נגד חוק הלאום בכיכר הבימה בערבית ובעברית:

חוק הלאום מחלק את אזרחי המדינה לשווים יותר ושווים פחות
לראשונה: קורס שפה ותרבות ערביתבכאן תאגיד השידור הישראלי לראשונה: קורס שפה ותרבות ערביתבכאן תאגיד השידור הישראלי

לראשונה: קורס שפה ותרבות ערביתבכאן תאגיד השידור הישראלי

מבית תכנית ההכשרות של "יוזמות קרן אברהם"
עדכונים נוספים

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים