Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
אודות
פעילות
צוות

 חזון

חברה שבה זוכים האזרחים הערבים להזדמנויות שוות לאלו של האזרחים היהודים בתחום התעסוקה ושבה נסגרים הפערים הכלכליים הגדולים בין שתי החברות; חברה שבה האזרחים הערבים הם חלק בלתי נפרד מהכלכלה ומשוק התעסוקה – הן בשירות הציבורי והן בשוק הפרטי; חברה שבה נשים ערביות משתתפות ומשתלבות בכוח העבודה; חברה החותרת לשיפור מעמדן של הנשים בחברה הערבית, לשיפור מצבן הכלכלי-חברתי של הנשים, משפחותיהן וקהילותיהן, ולהגברת תרומתן לכלכלה הישראלית ולצמיחתה.

רקע

הפערים הכלכליים בין יהודים וערבים בישראל עמוקים מאוד וניכרים בתחומים חברתיים-כלכליים רבים: תחולת העוני בחברה הערבית גדולה פי שלושה ביחס לחברה היהודית; שיעורי האבטלה גבוהים יותר, בייחוד בקרב אקדמאים; שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכוח העבודה עומד על 20% בקירוב לעומת קרוב ל-60% בקרב נשים יהודיות; גברים ערבים פורשים משוק העבודה מוקדם יותר מגברים יהודים בשל עיסוקם במקצועות המצריכים עבודה פיזית. גם מעטפת התמיכה הנדרשת לקידום הפיתוח הכלכלי בחברה הערבית לוקה בחסר: אזורי התעשייה והתעסוקה ביישובים הערביים מיושנים והיקף המשרות המוצעות בהם אינו מספק את הדרישה; תחבורה ציבורית מוסדרת החלה לפעול בחלק מהיישובים הערביים רק בשנים האחרונות וניכר מחסור של ממש במעונות יום.
לתכנית מנהיגות משותפת חדשה בנצרת עילית לתכנית מנהיגות משותפת חדשה בנצרת עילית

לתכנית מנהיגות משותפת חדשה בנצרת עילית

דרושות/ים מנהיגות/ים אמיצות/ ים! שלא חוששות/ים מאתגרים ועבודה במרחב הציבורי
בונים את דור המנהיגות הבא בחברה הערבית בונים את דור המנהיגות הבא בחברה הערבית

בונים את דור המנהיגות הבא בחברה הערבית

כנס ראשון לבוגרות ובוגרי תוכניות המנהיגות שלנו בחברה הערבית התקיים בישוב חורה שבנגב וכלל סיור בישוב הבדואי הבלתי מוכר "אום אלחיראן"
יריד תעסוקה לבוגרי תכנית יריד תעסוקה לבוגרי תכנית

יריד תעסוקה לבוגרי תכנית "צועדים לעתיד"

כ-150 צעירים ערבים וצעירות ערביות השתתפו ביריד תעסוקה מיוחד לבוגרי תכנית "צועדים לעתיד" של קרן אברהם, שנערך במכללת אלקסאמי למדעים בבקה אל גרבייה בשיתוף עם המכללה ועם מרכז אלפנאר לתעסוקה.
כנס כנס

כנס "קידום ועידוד תעסוקת נשים ערביות" בכנסת

כנס בנושא "קידום תעסוקת נשים ערביות" התקיים בכנסת במטרה להעלות את חשיבות הנושא ולדון בחסמים ובסיבות לשיעורי התעסוקה הנמוכים של נשים ערביות ובדרכים להעלותו. הכנס - יוזמה של חברי הכנסת מרב מיכאלי וזוהיר בהלול (המחנה הציוני) בשיתוף עם קרן אברהם.
עדכונים נוספים
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים