Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

שיטור בחברה משוסעת 

2013 

 ספר חדש בהוצאת "פרדס" וארגון "יוזמות קרן אברהם" אשר מקבץ בתוכו מאמרים המבקשים לבחון במבט יישומי, תיאורטי והשוואתי את האתגרים ואת הדילמות הכרוכים בשיטור בחברות משוסעות ובמציאות רב-תרבותית. המאמרים, שנכתבו בידי חוקרים מישראל וממקומות שונים בעולם, עוסקים בהיבטים השונים של משטרה ושיטור ובמערכת היחסים המורכבת שבין המדינה והמשטרה לבין אזרחים וקבוצות מיעוט. הספר ים בשלושה מעגלים הכרוכים זה בזה: ראשית, המעגל התיאורטי, המציב את נושא יחסי משטרה-מיעוטים בהקשר רחב המכוון לסוגיות מרכזיות של שיטור רב-תרבותי. שנית, המעגל ההשוואתי, המציג מקרי-בוחן של רפורמות שיושמו במספר מדינות המתמודדות עם דילמות שונות של שיטור רב-תרבותי. שלישית, מעגל המציג מחקרים עדכניים בנושא המשטרה והחברה הערבית בישראל, המתייחסים לשאלות תיאורטיות ואמפיריות בעלות השלכות מעשיות.

הספר והמאמרים עשויים להיות לעניין לחוקרים ולמי שמלמד קורסים העוסקים בחברה הישראלית, שסעים, אי-שוויון ורב-תרבותיות. 


לרכישת הספר 
 
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים