Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

פרסום חדש:
השפה כגשר תרבותי – "יא סלאם": מודל חינוך לחיים משותפים


25/11/13

עמותת יוזמות קרן אברהם פועלת זה שנים לקידום החינוך לחיים משותפים במערכת החינוך בישראל. הצורך בגיבוש מדיניות ברורה ועקיבה של משרד החינוך בתחום זה נעשה חיוני ודחוף ביתר שאת לנוכח התגברות גילויי הגזענות ושנאת האחר בקרב ילדים ובני נוער, כפי שמעידים מורים, מנהלי בתי ספר ואף סקרי דעת קהל שפורסמו בכלי התקשורת. אנו סבורים כי חינוך לחיים משותפים של יהודים וערבים במדינה ראוי שיבוא לידי ביטוי לרוחב המערכת, קרי במקצועות הלימוד השונים ובפעולות חינוכיות ממוקדות כחלק מן החינוך ערכי. עמדתנו זו נתמכת במחקרים אקדמיים ובדו"חות שהגישו במרוצת השנים ועדות מקצועיות שהתבקשו על ידי משרד החינוך להמליץ על מדיניות בנושא זה.

פרסום זה מציג את המודל החינוכי שמציעה עמותת יוזמות קרן אברהם ומתמקד במיזם "השפה כגשר תרבותי" שהיא מפעילה בשיתוף משרד החינוך. המיזם כולל שלוש תכניות עיקריות המיועדות לבתי ספר יסודיים: התכנית "יא סלאם" להוראת השפה והתרבות הערבית לתלמידים יהודים; פעילויות העשרה בשפה ובתרבות עברית לתלמידים ערבים; תכנית "מפגשי יא סלאם" שבמסגרתה נערכים מפגשים מובנים בין תלמידים ובין מורים משני המגזרים. הפרסום גם מתאר את התפתחות המיזם, את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך ואת האתגרים לעתיד. כמו כן מובאים בו ממצאי מחקר ההערכה לתכנית "יא סלאם". הפרסום נועד לשמש כלי בידי מקבלי ההחלטות ובידי אנשי חינוך בתחום החינוך לחיים משותפים והוראת השפה הערבית. אנו מקווים שהשימוש בו יקדם שני תחומים חשובים אלה.

לקריאת הפרסוםIcon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים