Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מוכנות היישובים הערביים לחירום

דצמבר 2013

בקיץ 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נורו עשרות טילים על צפון ישראל. ארבעים וארבעה אזרחים ישראלים נהרגו, בהם 19 אזרחים ערבים. דו"חות שונים של מבקר המדינה, שבחנו את מוכנות העורף לאחר המלחמה, מצאו כי כלל יישובי הצפון לא היו ערוכים במידה מספקת לאיום הטילים וכי המצב ביישובים הערביים היה חמור במיוחד. המבקר מצא כי ליותר מ-70% מהתושבים הערבים בצפון לא היה מקלוט ומיגון במהלך המלחמה וציין כי הדבר נובע מהזנחה של הממשלה ושל השלטון המקומי גם יחד. גם בשרפה ביערות הכרמל ב-2010 ובשיטפונות שפקדו את בקה אל-גרבייה ואת טייבה ב-2013 נאלצו תושבי היישובים הערביים להתמודד עם מחסור חמור בשירותי חירום והצלה בסיסיים ועם ליקויים קשים בתשתיות הייעודיות לחירום.

המחקר שלפניכם שואף לשרטט תמונת מצב עדכנית של המוכנות לחירום – ביטחוני ואזרחי – ביישובים הערביים. המחקר בחן 24 יישובים ערביים במדגם מייצג מבחינת גודל היישוב, סוג האוכלוסייה והמיקום הגאוגרפי. הממצא העיקרי העולה מהמחקר מראה שרוב הרשויות המקומיות הערביות שנבדקו אינן תופסות את עצמן כערוכות לשעת חירום.

לקריאת הפרסום


Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים