Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

הצעה: העלאת אחוז החסימה בישראל מ-2 ל-3.25 אחוזים.
תגובת יוזמות קרן אברהם

30.12.13

אילוץ המפלגות הערביות להתאחד במטרה לעבור את סף הכניסה לכנסת יביא לטשטוש ההבדלים האידיאולוגיים המשמעותיים ביניהן ויותיר את האזרחים הערבים ללא חלופות. בעייתיות זו חריפה במיוחד לנוכח העובדה שהמפלגות היהודיות הגדולות אינן מעמידות את סוגיית השוויון למיעוט הערבי במקום גבוה.

אמנם איחוד המפלגות בשל העלאת אחוז החסימה עשוי להגדיל את שיעור ההצבעה מקרב הערבים ואת ייצוגם המספרי של חברי הכנסת הערבים (סקר שערכה קרן אברהם לקראת הבחירות הראה כי איחוד כזה מגדיל את הסיכוי להצבעה בקרב כ-60% מהאזרחים הערבים). אך למרות זאת, כל זמן שהמפלגות הערביות אינן נתפסות כלגיטימיות לשותפות פוליטית (בקואליציה או כ"גוש חוסם"), הגדלת הייצוג המספרי של הציבור הערבי בכנסת כשלעצמו, לא יתורגם להגדלה בהשפעתו והשתתפותו המהותית בקבלת ההחלטות במדינה.

במידה אחוז החסימה יעלה והמפלגות הערביות לא יתאחדו מסיבה כלשהי, עלולה המערכת הפוליטית בישראל להידרדר למצב חמור של היעדר ייצוג למיעוט הערבי בכלל.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים