Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

קרן אברהם על היוזמה להגדיר את זהותם הלאומית של אזרחי ישראל הערבים-נוצרים כ"נוצרים":

"על הממשלה לחדול מידית ממדיניות של "הפרד ומשול" כלפי המיעוט הערבי"

8.1.14

קרן אברהם קוראת לממשלה לחדול לאלתר ממדיניות של הפרד ומשול כלפי המיעוט הערבי בישראל, בניסיון לתקוע טריז בין קבוצות בתוך המיעוט על מנת לפרק את זהותו הקבוצתית. לא ניתן לפתור סוגיות עומק ביחסים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי-פלסטיני בישראל באמצעות הגדרה בחקיקה של קטגוריות זהות שנוחות לקבוצת הרוב, וקידום שלהן באמצעות התניית זכויות בסיסיות בכך שאזרחים לא יזהו את עצמם כערבים. הניסיון המגונה לרסק את הזהות הקבוצתית של המיעוט תוך ליבוי מתחים פנימיים, מקבל לאחרונה מספר ביטויים כולל ההצעה ההזויה לבדל את האזרחים הערבים הנוצרים משאר האזרחים הערבים באמצעות הגדרת הנצרות כלאום נפרד. על שרי הממשלה להתנער ממדיניות זו ולהבהיר כי ממשלת ישראל, שהגדירה יעדים מוצהרים בדבר קידום שילוב של המיעוט הערבי כולו בחברה, אינה תומכת בחלוקה של המיעוט לתתי קבוצות שמעודדת באופן מוצהר אפליה כלפי ערבים-מוסלמים ומנסה לסכסך ולהתסיס בין הקהילות השונות המרכיבות את המיעוט הערבי.

התגובה התפרסמה בעיתון מעריב - לקריאה

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים