Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

בג"ץ אישר לקיים ועדות קבלה ביישובים קהילתיים
תגובת יוזמות קרן אברהם


17.9.2014
ביוזמות קרן אברהם הביעו אכזבה עמוקה מהפסיקה בעניין ועדות הקבלה. בארגון מסרו כי הצעד נותן הכשר חוקי תקדימי ומסוכן לאפליה נגד ערבים, כך שהוא מאפשר את הקמתן והפעלתן של ועדות קבלה ביישובים קהילתיים אשר יוכלו שלא לקבל מועמדים ערבים ליישובים. בצד אפשרויות הדיור המוגבלות ממלא של ערבים בישראל, ומצוקת הדיור הקשה ביישובים הערביים, יש כאן צעד סמלי קשה כלפי האוכלוסייה הערבית.

"החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011 " המוכר בשם חוק ועדות הקבלה, נחקק במרץ 2011, כמענה לעתירות שהיו תלויות ועומדות באותו זמן, לביטול ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים ובהרחבות של קיבוצים.

חקיקת החוק הביאה למחיקת העתירה העקרונית לביטול ועדות הקבלה, ובעקבותיה, הוגשו שתי עתירות לביטול החוק המסדיר את ועדות הקבלה: עתירה של האגודה לזכויות האזרח, יחד עם יוזמות קרן אברהם ותושבי יישובים קהילתיים מחבל משגב, ועתירת ארגון עדאלה.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים