Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"מפגשי יא סלאם"
תכנית מפגשים בין צמדי בתי ספר יסודיים עבריים וערביים


עמותת יוזמות קרן אברהם פועלת זה שנים לקידום החינוך לחיים משותפים בין יהודים לערבים במערכת החינוך בישראל. הצורך בחינוך בתחום זה גדל והולך לנוכח התגברות גילויי הגזענות ושנאת האחר בקרב ילדים ובקרב בני נוער בפרט, כפי שמעידים אנשי מערכת החינוך וכפי שעולה מסקרים וממחקרים אקדמיים שפורסמו בשנים האחרונות.

פרסום זה מציג בקצרה את המודל החינוכי שמציעה עמותת יוזמות קרן אברהם ואת מיזם "השפה כגשר תרבותי" שהיא מפעילה זה שמונה שנים בשיתוף משרד החינוך. המודל כולל שלוש תכניות עיקריות לבתי הספר היסודיים: התכנית "יא סלאם" להוראת השפה והתרבות הערבית לתלמידים יהודים בהנחיית מורים ערבים (נלמדת כתכנית חובה בכרבע מבתי הספר הממלכתיים בישראל, ובמסגרתה שולבו למעלה ממאה מורות ומורים ערבים בבתי ספר עבריים); העשרה בשפה ובתרבות עברית לתלמידים ערבים (נלמדת בעשרות בתי ספר ערביים וצפויה להתרחב בשיתוף משרד החינוך), ותכנית "מפגשי יא סלאם" הכוללת מפגשי מורים ומפגשי תלמידים בצמדי בתי ספר עבריים וערביים שכנים.

הפרסום מתמקד בתכנית "מפגשי יא סלאם" שפיתחו עמותת יוזמות קרן אברהם ועמותת מארג. התכנית מיושמת בעשרות בתי ספר בשיתוף פעיל של המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ושל הנהלות המחוזות של משרד החינוך. מובאים בו רציונל התכנית, מטרותיה ועקרונותיה הפדגוגיים, לצד מערכים מלאים של מפגשי הצוותים החינוכיים (תכנית תלת־שנתית) ושל מפגשי התלמידים (תכנית דו־שנתית לכיתות ה'-ו'.

לקריאת הפרסום

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים