Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

פתיחת מחזור שלישי של קורס
"מנהיגות נשית ערבית ציבורית ופוליטית"


20.11.14

24 פעילות חברתיות ופוליטיות ערביות מלוד, רמלה ויפו השתתפו היום במפגש הראשון של קורס "מנהיגות נשית ציבורית ופוליטית" שנועד במטרה לקדם את שילובן של נשים ערביות בעמדות מנהיגות ברשויות המקומיות ובפוליטיקה הארצית.

במהלך הקורס תצויד המשתתפות בכלים חשובים של מהות העבודה הפמיניסטית באופן כללי ובחברה הערבית בפרט. המפגשים הראשונים יוקדשו להיכרות עם מערכת השלטון בישראל, המקומית והארצית; סוגיות ואתגרים מרכזיים עמם מתמודדת החברה הערבית בתוך ישראל; הרצאות בנושאים מגוונים כגון "השפעת הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית על האזרחים הערבים" וכד'. כמו כן, המשתתפות יבקרו בכנסת, תשתתפנה בדיון של חלק מהוועדות השונות ותיפגשנה עם חברי כנסת ממפלגות שונות.

המפגשים כוללים הרצאות וסדנאות בנושאים שונים אשר יעזרו למשתתפות להיחשף למגוון הפעילויות הציבוריות והפוליטיות; כמו כיצד לנהל קמפיין לשינוי חברתי, בניית סדר יום חברתי-פוליטי, הבנת תקציב המדינה ותקציב הרשויות המקומיות; היכרות עם אמצעי התקשורת כולל התנסות מעשית בראיונות בעיתונות, רדיו וטלוויזיה בתוך אולפנים ומערכות תקשורת; התנסות במיפוי חברתי סביבתי לנושאים שהמשתתפות מעוניינות לעסוק בהם בעתיד.

הקורס, אשר נפרש על פני 14 מפגשים, הינו חלק ממיזם של עמותת יוזמות קרן אברהם, שמטרתו לקדם השתתפות משמעותית של אזרחי ישראל הערבים בזירה הציבורית והפוליטית בישראל. שני קורסים דומים נפתחו בשנה באחרונה, בשיתוף "כיאן- ארגון פמיניסטי" ומכללת אלקאסמי. לציין, למיזם אין כל זיקה מפלגתית ומשתתפיו בעלי עמדות אידיאולוגיות מגוונות.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים