Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

קרן אברהם: ההצעה להציב את שירת "התקווה" כתנאי סף למינוי שופטים ערבים - משפילה ומופרכת

ההצעה נועדה מנוע ייצוג של המיעוט הערבי במערכת המשפט

23.7.15

הרעיון להתנות מינוי שופטים ערבים בדרישה לשיר את "התקווה" מופרך מיסודו ומטרתו לדחוק את המיעוט הערבי מחוץ למערכת המשפט ולמנוע את ייצוגו בה. יש לדחות את הרעיון הנואל על הסף.

ההצעה, שהיא בבחינת גרסה נוספת של "מבחן נאמנות" מתעלמת כליל מהעובדה כי ההמנון נסוב כולו על זיקתם של האזרחים היהודים למדינה ואינו מתייחס לזיקתם של האזרחים הערבים אליה. מכאן שהתביעה מהאזרחים הערבים לאמץ את ההמנון באופן מלאכותי כתנאי למשרה או תפקיד כלשהו, הנה דרישה משפילה.

להאזנה לדיווח ברשת ב'


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים