Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"חוק יסוד הלאום מציב מכשולים בפני האפשרות לקיים חיים משותפים ושוויוניים"


22.10.2015

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון בהצעת "חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי" בהובלת חה"כ אבי דיכטר מהליכוד. עיתוי הצעת החוק, בימים אלו של התדרדרות חמורה ביחסי יהודים ערבים בישראל, משדר מסר קשה לאזרחים הערבים לפיו הארץ הזו אינה מולדתם והמדינה הזו אינה מדינתם, אלא מדינתו של הרוב היהודי בלבד. שלחנו לחברי ועדת השרים נייר עמדה מנומק המפרט את הנזקים ליחסי יהודים-ערבים ואת הפגיעה באזרחים הערבים ובדמוקרטיה הישראלית שעלול לגרום חוק זה.

בנייר העמדה כתבנו: 

"חוק יסוד הלאום" מציב מכשולים בלתי עבירים בפני האפשרות לקיים חיים משותפים ושוויוניים בין אזרחי המדינה היהודים והערבים, ובכך מציב חסמים משמעותיים גם למדיניות הממשלה עצמה לקידום שילוב כלכלי של האזרחים הערבים ולפעולותיה החשובות בתחום זה. אנו סבורים כי חקיקת חוק יסוד הלאום עלולה להוביל לקרע של ממש בין המדינה והמיעוט הערבי, ועל כן לא מובנת לנו נחיצותה של חקיקה זו או הערך המוסף אותו תרוויח המדינה מקידומה במציאות הנוכחית. זאת, על אחת כמה וכמה לאור ההתדרדרות האחרונה ביחסי האזרחים היהודים והערבים בישראל.

לקריאת נייר העמדה המלא

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים