Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מעבר לחובת המדינה לפסול את ההצעה שעתידה לעגן בחוק את ההפרדה בין אזרחים ערבים לאזרחים יהודים,

עליה לצמצם את אי – השוויון ומצוקת הדיור הקיימים גם כך, כשבמשך 70 שנות קיומה לא נבנה ולו ישוב ערבי אחד


הגבלת מגורים בישובים בארץ ליהודים בלבד והדרת האזרחים הערבים, לא זו בלבד שהיא מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בכך שהיא מבקשת למנוע מאזרחים ערבים את הזכות לקבוע היכן יגורו - בגלל "ערביותם", היא גם מעגנת בחוק את ההפרדה בין אזרחים יהודים לאזרחים ערבים. הפרדה שפסיקת בג"ץ כבר קבעה שמייצרת מצב של אי שוויון.

על המדינה לפסול את הצעת החוק, אך מעבר לכך, מוטלת עליה החובה לצמצם את אי-השוויון הקיים גם כך בין אזרחיה היהודים והערבים ובכלל זה בתחום הדיור: במשך שבעים שנות קיומה, לא הקימה המדינה ולא ישוב ערבי אחד חדש (למעט הכרה במספר ישובים קיימים בנגב). יתרה מזאת, בישובים הערבים הקיימים מוגבלת בניה חדשה ע"י תכניות מתאר מיושנות, שאינן תואמות את הגידול באוכלוסייה לאורך השנים. או, ישובים בהם אין כל תכנית מתאר וזאת בשל תפקוד לקוי של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה.

עיגון הפרדה בין אזרחים יהודים לאזרחים ערבים בחוק, מעביר לחברה הערבית מסר חמור של הדרה והרחקה והוא מהווה פגיעה ישירה ב-20% מאזרחי ישראל הערבים, בתחושת השייכות שלהם למדינה ובאמונם במוסדותיה. על הממשלה להבין, כי המאמצים לפיתוח כלכלי ושילוב של ערבים וערביות, בחברה, באקדמיה ובשוק התעסוקה לא יכולים להתקיים בכפיפה אחת עם פגיעה בזכויותיהם האזרחיות הבסיסיות לשוויון.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים