Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

שיטור בחברה משוסעת  

מיזם קשרי חברה ערבית – משטרה של יוזמות קרן אברהם, בשיתוף משטרת ישראל, נוסד על רקע המלצות ועדת אור ביחס למשטרה והוא פועל לקידום רפורמה בשיטור אשר תוביל לשיפור היחסים בין החברה הערבית ובין המשטרה בישראל ולהגברת האמון ביניהן. המיזם מלווה את פעילות המשטרה בשטח במחוזות השונים, עוסק בהטמעה של הסוגיות הנלמדות במסגרות ההכשרה הארציות והמחוזיות, וכן בפיתוח הידע, המחקר והשיח הציבורי בנושא – כל זאת על סמך הנעשה בישראל ובעולם.

במסגרת המיזם פותחה מודולה חינוכית בנושא "שיטור בחברה משוסעת" והיא נכללה בקורסי ההכשרה של הפיקוד הבכיר במשטרה: קורס תנ"צים (תת-ניצבים) בחודשים נובמבר-דצמבר 2009 וקורס נצ"מים (ניצבי-משנה) בחודשים מאי-יוני 2008. המודולה כללה ימי לימוד בישראל וסיור לימודי לצפון אירלנד ולאנגליה: מטרתה להעמיד את המשתתפים על התועלת שבבניית יחסי אמון ושיתוף בין המשטרה לבין קבוצות מיעוט. בקורסים התוודעו המשתתפים לתאוריות, לרפורמות ולאסטרטגיות בתחום זה. 
הדו"ח מתעד את הפעילות בקורסים ואת הידע שנצבר במהלכם ומטרתו להפיץ ידע זה בקרב גורמים שונים במשטרה, בדרג המדיני ובחברה האזרחית. הדו"ח מציג את תמצית הפגישות שנערכו ואת הנושאים שנדונו, תוך התמקדות בלמידה המשווה בצפון אירלנד ובאנגליה.

לקריאת הפרסום

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים