Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 ערים ואזורים מעורבים: פני המחר של מדינת ישראלמסמך זה, שהוצג לראשונה בכנס הרצליה 2009, מבקש להציג את תמונת המצב של עירוב אוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה יהודית בישראל במקומות שונים: שכונות, ערים, יישובים, מועצות אזוריות ומרחבים אורבניים משותפים. להלן ייבחנו משמעויותיה של תמונת מצב זו בעבור מתכנני מדיניות בישראל בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי

לקריאת הפרסום

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים