Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 קרן אברהם בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת:
צריך לדרוש מהבנקים דיווחים רבעוניים בנוגע להיקף
ואיכות השירותים שניתנים ביישובים ערבים בהשוואה ליישובים יהודים

 
6.8.13

"המפקח על הבנקים צריך לדרוש מהבנקים דיווחים רבעוניים בנוגע להיקף ואיכות השירותים שניתנים ביישובים ערבים בהשוואה ליישובים יהודים" כך אמר היום אמנון בארי-סוליציאנו, מנהל שותף של ארגון יוזמות קרן אברהם, בדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא אפליית אזרחים ערבים במערכת הבנקאות בישראל. עוד אמר בארי-סוליציאנו כי "ברור שיש אפליה על רקע לאומי. יש לתקן את חוק הבנקאות כך שיכלול איסור אפליה על רקע לאומי."

על הדיווחים הרבעוניים המדוברים לכלול פירוט לגבי הפעילות הבנקאית במגזר הערבי בהשוואה למגזר היהודי בכל בנק כולל כמות סניפים, שיעורי עמלות וריביות, שיעור האשראי ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים וסעיפים נוספים.

עוד אומרים בקרן אברהם כי על בנק ישראל לגבש תכנית מקיפה שתציב יעדים מדידים ומחייבים להרחבת השירותים של הבנקים ביישובים הערביים, להגדלת התחרות בשירותים המוצעים לאזרחים הערבים כולל שירותי אשראי ולקידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בבנקים, בדגש על הנהלות ודירקטורים.

לקריאת המכתב שנשלח לח"כ אבישי ברוורמן, יו"ר ועדת הכלכלה

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים